Kabbala és hullámgenetika

A kozmikus biometriára két olyan aspektus jellemző, amelyek segítségével minden ember kiválóan azonosítható. E két aspektus pedig nem más, mint két nevünk. Az egyik az a polgári név, ami a személyi okmányokban szerepel. A másikat korábban kaptuk. A genetikai névről van szó, pontosabban minden ember személyes genetikai hullámkódjáról, személyiségének ujjlenyomatáról.

A genetikai név megértéséhez segítségül kell hívnunk a 21. század jövőorientált tudományát. A Pjotr Garjajev nevéhez fűződő hullámgenetika rendkívüli távlatokat nyit meg, amelyek kapcsolódnak a genetikai kódunkat tároló DNS-hez, bár hozzá kell tennünk, hogy itt nem biokémiáról, hanem rezgésekről van szó. A polgári névvel kapcsolatban azonban ősi tudáshoz (hermeneutika, kabbala és numerológia) kell visszanyúlnunk.

Mindkét komponens csalhatatlan rendszert alkot, hogy a mátrixban (a realitásban) meghatározhassuk magunkat, helyünket. Ebben a genetikai név inkább globális- kozmikus, a polgári név inkább lokális érvényű. Alig létezik még egy olyan gyakran kimondott, ismételt szó egy személy környezetében, mint a neve. A név rezgése tehát viselője körül sajátos mikroklímát teremt, amely a létezés bizonyos területeinek realizálásának kedvez, másoknak kevésbé.

Ebben rejlik a kívánságok, vágyak megvalósulásának titka. Ugyanitt keresendők az egyén "reinkarnációs nyomai" is.

A genetikai név és a hullámgenetika

De mi köze mindennek a DNS-ünkhöz? Azt már tudjuk, hogy minden egyes élő sejtünk közepén, a sejtmagban létezik egy szerves óriásmolekula, amit DNS-nek hívunk. Ez az óriásmolekula hordozza genetikai kódunkat, ez alkotja összes génünket, amelyek testünk felépítéséért felelnek.

Sokáig azt hittük, mindez kizárólag biokémiai úton történik. A DNS bázispárokból áll, amelyek az örökítő információt kódolják, ezek segítségével a sejt fehérjéket képes szintetizálni. Ám a DNS ennél sokkal többre képes. A DNS-molekula szinte 90%-a ugyanis nem a fehérjeszintézishez szükséges, hanem kommunikációs és információtárolási célokat szolgál. És ez valószínűleg még nem minden. Sejthető, hogy ezek a felismerések sokkal messzebbre mutatnak, mint amit mai tudásunkkal elképzelni tudunk.

A DNS-molekula sajátos, dupla spirál formájával ideális elektromágneses antennaként szolgál. Egyfelől hosszú, tehát rúdantenna, amely elektromos impulzusok felvételére nagyon is alkalmas. Másfelől - mivel spirális alakú - fentről nézve gyűrű alakú, ami kiváló mágneses antenna alakzat. Ez azt jelenti, hogy a DNS-molekula a környezetből kiválóan képes felfogni az elektromágneses sugárzást (= fényt). Mi történik a felvett energiával? Ez elraktározódik a DNS-ben, mégpedig úgy, hogy a molekula rezegni kezd, méghozzá 150 megahertz frekvencián.

Pjotr Garjajev és munkatársainak kutatásai szerint a DNS nem csak elektromágneses energia adója és vevője, hanem felveszi a sugárzott információt is, sőt értelmezi, interpretálja is azt. A DNS tehát roppantul bonyolult interaktív, fényvezérlésű biocsip, amely 3 gigabit tárolási kapacitású és az emberi beszédet is képes megérteni.

A hullámgenetika tudománya forradalmi és provokatív. Ahhoz, hogy a DNS-hez beszéljünk, nem szükséges valamiféle különleges nyelvet elsajátítanunk, elegendő, ha anyanyelvünket használjuk. A DNS mindent ért. Olyan szintaktikai és szemantikai síkon kommunikál, amely minden emberi nyelv közös sajátja. Olyan kommunikációs kódot használ tehát, amit az emberiség ősnyelvének is nevezhetnénk.

A fény és információk raktározása a DNS-ben speciális fényhullámok formájában történik, amelyeket szolitonhullámoknak neveznek, és amelyek burokként veszik körül a DNS-molekulát.

Hiperkommunikáció

DNS-ünk tehát képes kommunikálni, méghozzá más emberek DNS-ével, vagy általában más élőlényekkel. Ez a kommunikáció a tértől és időtől függetlenül, a magasabb dimenziójú "hipertérben" zajlik, ezért hiperkommunikációnak nevezik. A DNS ehhez ún. féreglyukakat használ, amelyek közvetlenül a DNS-molekulához kapcsolódnak. A féreglyuk kifejezést először John Wheeler fizikus alkalmazta a hipertérben létrejövő mikroszkopikus összekötő csatornákra, amelyek kvantumvákuum-fluktuációk útján keletkeznek.

Az így felvett információs mintákat a már korábban említett szolitonhullám raktározza el. Utóbbi tehát a DNS közvetítőhulláma. Az internethez hasonlóan a DNS képes:

saját adatokat a hálózatba betáplálni,

adatokat lehívni a hálózatból, és

közvetlen kapcsolatot teremteni a hálózat többi tagjával.

Ez azt jelenti, hogy saját "honlapja" van, tud szörfölni a hálón és csetelni a többi résztvevővel. És nem csak a saját faj tagjaival, amint azt gondolnánk. A legkülönfélébb faj genetikai információja ezen az úton kommunikál egymással. A hiperkommunikáció az első, tudományosan igazolható kapcsolódási pont, amelyen keresztül a legkülönfélébb intelligenciaformák kapcsolódnak egymáshoz.

Fraktális DNS

A molekulát körülvevő szolitonhullámok révén a DNS-kódban számos ismétlődés és hasonlóság jön létre - hangsúlyozza Garjajev. Ez azt jelenti, hogy a DNS-információkat a sejtek nem lineárisan, azaz nem sorban olvassák le, ahogyan azt mi tesszük az írott szöveggel. Itt az olvasás előre-hátra, fentről le és fordítva zajlik, és időnként visszatér a kiindulópontba.

A DNS-kommunikáció a fraktalitás törvényeinek megfelelően zajlik. A kommunikáció nem helyhez kötött, tehát a DNS nincs térhez és időhöz kötve, ezért távoli információhordozókkal is képes kommunikálni. Ez a hatás a tudománytörténet egyik híres paradoxonához kapcsolódik, amit Einstein-Podolski-Rosenparadoxonként (rövidítve EPR-paradoxonként) ismerünk. Ez kimondja, hogy két anyagi részecske, amelyek valamikor együtt voltak, aztán szétváltak, innentől kezdve mindig kapcsolatban vannak egymással. Ha két részecske közül az egyik megváltozik vagy valamilyen hatás éri, a másik abban a pillanatban reagál e változásra, még akkor is, ha közben több millió fényévnyi távolságban van.

A DNS-szolitonhullám fraktális struktúrája Garjajev szerint lehetővé teszi, hogy a DNS ezt a jelenséget kihasználva távoli, akár a világűrben tartózkodó információhordozókkal kommunikáljon. Az említett kommunikáció nem lokális volta miatt a mindannyiunk által jól ismert okokozat és hatás törvénye érvényét veszti. Garjajev a következőket mondja erről: "Az okot és a hatást az idő nem választja el egymástól, amennyiben az időt úgy értelmezzük, mint eseményláncolatok szerveződési útját. Szükség van egy bonyolult fraktális időstruktúrára, ezt Einstein akkoriban még nem ismerte fel."

Garjajev véleménye szerint ez a helyhez nem kötöttség kulcsfontosságú tényező az élő anyag önszerveződése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy eme önszerveződés során létrejöhet anyaghoz nem kötött kommunikáció is, pl. telepátia. EPR-kommunikáció segítségével nulla másodperc alatt óriási adatmennyiséget lehet továbbítani, pl. a fotonok polarizációjának gyors, automatikus szkennelésével.

A polgári név és a kabbala

Mi a köze egymáshoz a polgári névnek és a kabbalának? A kabbalisztikus filozófia az általunk reálisnak megélt világot teremtettnek tartja. Ez a teremtés szavak kimondása révén jön létre. Ezek szerint az ember neve tartalmazza viselője tulajdonságait. Pontos matematikai szabályok segítségével a kabbalisták a betűk számalakját kiszámították, ami azt jelenti, hogy minden névhez társítható egy adott rezgésszám.

Mindezt egy olyan személy példáján keresztül érthetjük meg, akinek életéről viszonylag tájékozottak vagyunk. Camilla Parker-Bowles, Charles herceg jelenlegi feleségének példáját ismertetjük, aki, mint tudjuk, végül hozzáment a "mesebeli királyfihoz".

Camilla Rosemary Shand:

Összeg: 203, o5, x5

Az alapszámok összege (= o) meghatározza
az életutat:

Pozitív: Expanzió, teljesség, gyógyulás, vallás, segítés, érzékenység, finom lelkűség, szubtilitás, nemes lélek, nagyvonalúság, stílus, jellem, egyenesség, korrektség, integritás, származás, jóság, lelki erő, életöröm, nevetés, humor.

Negatív: fennhéjázás, mértéktelenség, munkamánia, élvezetek hajszolása, féltékenység, túlzott materializmus, tapintatlanság.


Camilla Parker-Bowles:

Összeg 196, o16, x21

Az alapszámok összege (= o) meghatározza az életutat:

Pozitív: Tanulás, beavatás, emberismeret, készség önmaga legyőzéséhez, felismerés.

Negatív: Problémák, nehézségek, kegyetlenség, szadizmus, mazochizmus, káosz, katasztrófák, háború, militarizmus, szenvedés, lelki teher, szélsőséges helyzetek, szerelmi bánat, gyász, félelem.


Camilla Duchess of Cornwall:

Összeg: 250, o7, x10

Az alapszámok összege (= o) meghatározza az életutat:

Pozitív: győzelem, nyereség, leküzdés, önmaga leküzdése, mérleg vonása, az öregedés ereje, nyugalom munka közben, letisztultság, önuralom, kitartás, állóképesség, céltudatosság, szuverenitás, magabiztosság, megfontoltság, stratégia, megbocsátás, dicséret.

Negatív: harciasság, makacsság, veszekedősség, egoizmus, fanatizmus, beavatkozás, pedantéria, szavakon lovagol.


Camilla kislány korában a Camilla Rosemary Shand nevet viselte, és tipikusan brit gyermekkort tudhat magáénak. Ha a nevét a kabbala szabályai szerint elemezzük, a következő számokat kapjuk, amelyek bizonyos pozitív és negatív fogalmaknak felelnek meg:

Az x faktor meghatározza a célt:

Pozitív: Expanzió, teljesség, gyógyulás, vallás, segítés, érzékenység, finom lelkűség, szubtilitás, nemes lélek, nagyvonalúság, stílus, jellem, egyenesség, korrektség, integritás, származás, jóság, lelki erő, életöröm, nevetés, humor.

Negatív: fennhéjázás, mértéktelenség, munkamánia, élvezetek hajszolása, féltékenység, túlzott materializmus, tapintatlanság.

Természetesen nem minden tulajdonság egyszerre érvényesül az illető életében. Azonban nem tagadható Camilla jellemvonásai közül az expanzióra való hajlam, az életöröm, a fennhéjázás és a materiális értékek iránti szenvedély. Érdekes, hogy az életút és az életcél akkoriban teljesen azonos volt, tehát az illető körben forgott. Minden nő tudja, hogy ha körben forog, az a megfelelő taktika ahhoz, hogy a megfelelő férfi karjaiban kössön ki.

Ezt a férfit akkor Andrew Parker-Bowlesnak hívták. Camilla nem volt szerelmes belé, de hozzáment. Ettől kezdve a neve Camilla Parker-Bowlesnak hívták.

Az x faktor meghatározza az életcélt:

Pozitív: Siker, esély, felemelkedés, haladás, tekintély, tisztelet, előkelőség, karrier, dicsőség, férfiasság, rezonancia, melegség, nyugalom, életerő, alvás.

Negatív: Törtetés, konkurenciaszellem, felelőtlen cselekvés, álmosság, enerváltság.

Láthatjuk, hogy az expanzió és a teljesség ebben az életszakaszban nem szolgálta a belső tanulást (ahogyan annak egyébként történnie kellene). Ehelyett számos akadállyal, lelki terhekkel, szerelmi bánattal és szélsőséges élethelyzetekkel kellett konfrontálódnia. Ne feledjük, ez volt az az időszak, amikor Charles Diana hercegnővel együtt volt. Könnyen elképzelhetjük, hogy akkoriban mi játszódhatott le e három ember életében, lelkében. Azonban ha megfigyeljük ennek az életszakasznak a célját, megállapíthatjuk, hogy minden, amit Camilla ebben az időben megélt, magában hordozta a siker és a felemelkedés esélyét. Ennek feltétele volt azonban a férfias jellemvonások kifejlesztése, amelyeket valóban felismerhetünk benne. Különösen, ha ekkori fényképeit összehasonlítjuk fiatalkori képeivel.

Miután férjhez ment Charles herceghez, a neve Camilla Duchess of Cornwallra változott.

Az x tényező meghatározza az életcélt:

Pozitív: váltás, újrakezdés, változás, morális fordulat, könnyedség, spontaneitás, változás, megváltozás, innováció, újdonság, reform, átmeneti megoldások, trend, flexibilitás, elszakadás, utazás, függetlenség.

Negatív: hirtelen, forradalmi változás, az állandóság hiánya, önuralom hiánya, kapkodás, megbízhatatlanság, céltalanság, rendetlenség, hisztéria, hangulatingadozás, anarchia, bizonytalanság.

És mit látunk? Ő a boldog győztes, amit 1981-ben aligha tartott volna bárki lehetségesnek. A győztes útján lépdel, és expanzióját, kiteljesedését az önuralom, a kitartás és az öregedés erejének segítségével képes megvalósítani. Hogy ehhez némi makacsságra és egoizmusra is szüksége van, a Windsor-Mountbatten- ház családi viszonyait ismerve, nem csodálkozunk. Azt majd a jövő mutatja meg, miként képes megvalósítani új életcélját, ami az újrakezdés, a függetlenség és a reform. Ne feledjük, hogy DNS-e a kozmosszal kommunikál, és a kozmikus biometria eme részét nem tudjuk elemezni, értelmezni.

A vágyak beteljesülése és a reinkarnáció

Látjuk, hogy a kozmikus biometria mindenki helyét meghatározza az életben, de nem az előre elrendeltetett sors formájában, hanem a személyes alapmátrix formájában. Eme előre megírt mátrixon belül azonban viszonylag nagy mozgásteret kapunk arra, hogy alakítsuk életünket, feltéve, hogy ismerjük a mátrix struktúráját, hogy cselekedeteinkkel ne menjünk teljesen szembe vele, azaz ne saját lényünkkel ellentétes életet éljünk.

Abban a pillanatban, amikor egy vágy, kívánság pontos körvonalakat kap gondolatainkban, egy információt küldünk az univerzum felé. Ez azt jelenti, hogy DNS-ünk új hiperkommunikációba kezd. Ha a vágy betelesedik, ez azt jelenti, hogy az általunk megélt téridőben olyan dolog történik, amire vágytunk. Ezt tudatosan nem vagyunk képesek irányítani, mert a tér és idő görbülete miatt túlságosan sok változó tényezőt kellene figyelembe venni. Azonban kétségtelen, hogy saját rezgésmintánk segítségével az egész univerzummal (és ezzel vágyunk beteljesülésével) kapcsolatban vagyunk.

Születésünk pillanatában a létező, reális világba olyan mintát hozunk magunkkal, amely kezdettől fogva információkat hordoz. A szüleinktől kapott nevünk is olyan jellemvonásokat hordoz magában, amelyek későbbi életünket meghatározzák. Ez azt mutatja, hogy a múltból sok viselkedésmintát hoztunk magunkkal jelenlegi életünkbe. További adatok, pl. születési hely, a születés időpontja stb. segítségével kiszámítható az ember "PIN-kódja", amelynek segítségével képesek vagyunk a morfogenetikus mezőben megtalálni az illető "lelki ujjlenyomatát". Ugyanígy megkapjuk az illető "reinkarnációs nyomait" is. Eddigi tapasztalataink szerint e módszerrel gyakran aktuális életproblémákat tudunk feltárni és megoldani.

Vinearum 2800 Tatabánya, Győri út 60.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el